TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE


TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 26.8.2021

REKISTERINPITÄJÄ

Catnip Media
Maanmittarintie 34
80100 Joensuu
Y-tunnus 1981022-2

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mikko Karjalainen
mikko.karjalainen@catnip-media.com
050 338 6240

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja, niiltä osin kuin tiedot täyttävät henkilötietolain vaatimukset, käytetään asiakassuhteen hoitamiseksi. Tähän kuuluu mm. markkinointiin, tiedottamiseen, myyntiin ja laskuttamiseen liittyvät toimenpiteet.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää henkilön nimen, osoitteen, puhelinnumeron, y-tunnuksen ja sähköpostiosoitteen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU-, tai ETA-alueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen ja paperinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa. Aineisto säilytetään määräajan ja tarpeettomaksi käynyt aineisto hävitetään siten, että sivulliset eivät saa niistä tietoja. 

Sähköinen aineisto
Henkilötietoihin verrattava aineisto on tietosuojayhteyshenkilön omalla tietokoneella ja vain hän voi käsitellä ja muuttaa aineistoa. Kaikkia rekisteritietoja käsitellään erityistä varovaisuutta noudattaen. Tiedot on suojattu erilaisilla teknisillä keinoilla kuten palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii tarpeettomiksi käyneiden henkilötietojen poistamisesta rekisteristä. 

TARKASTUSOIKEUS

Pääsääntöisesti jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa ja tarvittaessa oikeus vaatia korjaamaan virheelliset tiedot tai poistamaan omat tietonsa rekisteristä. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla tietosuojayhteyshenkilölle osoitteeseen mikko.karjalainen@catnip-media.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteriin merkityllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.